ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εισαγωγή

Η εταιρεία Πρότυπο Φανοβαφές-Service, που εδρεύει Αχιλλέως 107, 17563 - Παλαιό Φάληρο, διενεργεί προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό, μέσω της ιστοσελίδας της στο Facebook & της επίσημης ιστοσελίδας της, εφεξής καλούμενη ως εταιρεία.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσω μιας εφαρμογής που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα protypo.net. Η εφαρμογή είναι μία δημιουργία της Optisoft.

Η εταιρεία Πρότυπο Φανοβαφές - Service, και η Optisoft εφεξής καλούμενες ως Διοργανώτριες Εταιρείες. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Αντικείμενο του διαγωνισμού - Δώρο

Ο διαγωνισμός αφορά την κλήρωση τριών (3) νικητών :
Πρώτος νικητής-τρια, ο οποίος θα κερδίσει ένα γυάλισμα-κέρωμα αυτοκινήτου ((για Ι.Χ επιβατικά)
Δεύτερος νικητής-τρια, ο οποίος θα κερδίσει ένα μεγάλο service αυτοκινήτου (για Ι.Χ επιβατικά συμπεριλαμβάνει λάδια ημισυνθετικά, φίλτρο λαδιού , φίλτρο καμπίνας, φίλτρο αέρα και μπουζί αξίας )
Τρίτος νικητής-τρια, ο οποίος θα κερδίσει ένα μικρό service αυτοκινήτου (για Ι.Χ επιβατικά περιλαμβάνει λάδια ημισυνθετικά και φίλτρο λαδιού)


Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα, ούτε να ανταλλαγεί με άλλα. Τα δώρα (υπηρεσίες αυτοκινήτου) δίνονται όπως ακριβώς περιγράφονται.
Η εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα προβολής των νικητών (όνομα, επώνυμο, πόλη) στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και παράδοση του δώρου.


Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε νόμιμος χρήστης του Facebook που είναι μόνιμος κάτοικος Αττικής. Επιπρόσθετα, έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής στην κλήρωση.
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι οι χρήστες που:

Συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, περιοχή, μάρκα αυτοκινήτου, μοντέλο αυτοκινήτου, e-mail) την on line φόρμα συμμετοχής που εμφανίζεται στο link του διαγωνισμού

Η είσοδος στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πραγματοποίηση της ενέργειας αυτής. Η πραγματοποίησή της σημαίνει αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την κλήρωση. Η παράλειψη έστω και μίας από τις προαναφερθείσες ενέργειες, συνεπάγεται σε μη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται αγορά προϊόντων.

Οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται σε βάση δεδομένων με έναν μοναδικό, αύξοντα αριθμό.

Κάθε χρήστης μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας το προσωπικό του e-mail.

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Διοργανώτριες Εταιρείες καθώς και οι συγγενείς τους σε α' βαθμό.

Διάρκεια - Κλήρωση

O Διαγωνισμός ξεκινάει στις 14/04/2016 και ολοκληρώνεται στις 18/04/2016.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρείας στις 18/04/2016 στις 13:00. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα το απόγευμα.

Η παραλαβή των δώρων (καθώς τα δώρα είναι υπηρεσίες αυτοκινήτου), γίνεται αυστηρά στην έδρα της εταιρείας.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα επαληθεύσουν τα στοιχεία των νικητών που θα συμπεριληφθούν στην λίστα των νικητών κατά την παραλαβή των δώρων τους.

Η ανακοίνωση των νικητών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στην σελίδα Facebook της εταιρείας, για λόγους ασφαλείας θα ανακοινωθούν μόνον το όνομα και το επίθετο του κάθε νικητή. Οι νικητές θα ενημερωθούν και μέσω e-mail.

Σε περίπτωση που νικητής δεν απαντήσει εντός πέντε ημερολογιακών ημερών ή αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανισθεί το κερδίζει ο επόμενος επιλαχών.

Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη- Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν οποτεδήποτε τους όρους, να αναβάλλουν ή να ματαιώσουντον διαγωνισμό - προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση.

Στην περίπτωση αυτή οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν θα έχουν οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνονται σε οιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση του δώρου του διαγωνισμού. Επίσης, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν υπέχουν οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και / ή ζημία και / ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Προσωπικά δεδομένα

Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. Ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, παρέχει στις Διοργανώτριες Εταιρείες την ανέκκλητη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος διαγωνισμού.Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/97)

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγουν, θα διατηρούν σε αρχείο και επεξεργάζονται οι Διοργανώτριες Εταιρείες.

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τίς Διοργανώτριες Εταιρείες είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δικαιούνται να διαβιβάζουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους.

Η εταιρεία δικαιούται επίσης , να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η εταιρεία έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην εταιρεία.